Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu [www.galonled.pl] jest GALON Sp. z o.o.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Administratorem podanych w składanych „GALON” Sp. z o. o. zapytaniach i zamówieniach danych osobowych nabywców będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących nabywców, osób do kontaktu wskazanych w zamówieniach, osób upoważnionych od odbioru oraz danych kierowców wskazanych w zamówieniach jest „GALON” Sp. z o. o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), ul. Imieli 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034701, NIP: 634-22-98-974, REGON: 276198583. W sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się przedstawicielem „GALON” Sp. z o.o.- 32 770 93 74, e mail: sekretariat@galon.com.pl

Administrator będzie przetwarzał podane mu dane osobowe to jest: imiona i nazwiska, adresy, numery NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail jak również numery dowodów osobistych i numery PESEL wyłącznie w celu wykonania umów sprzedaży, w tym dostawy, wydania i odbioru produktów. Podanie danych jest wymogiem umownym, ponieważ bez danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, dostawa oraz wydanie i odbiór produktów. Dane osobowe zbierane są także na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu, którym jest dochodzenie ewentualnych roszczeń przez administratora, jakie wynikać mogą ze sprzedaży produktów.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się transportem, magazynowaniem i wydawaniem produktów, podmioty zajmujące się obsługą księgową administratora, obsługą informatyczną administratora oraz obsługą prawną administratora. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani profilowane.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od końca roku, w którym towary zostały zakupione. Osoby, których dane osobowe zostały wskazane w zamówieniach i/lub upoważnieniach posiadają prawo żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba podpisująca dokument zamówienia lub upoważnienia w imieniu własnym lub podmiot przez nią reprezentowany oświadczają i zapewniają, że posiadają wymagane prawem podstawy i/lub zgody osób wskazanych w wyżej wymienionych dokumentach na udostępnienie ich danych osobowych „GALON” Sp. z o.o..